Проект: № BG16RFOP002-2.040-1598-C01 “Подобряване капацитета на “ПАЙНЕР” ООД за звукозапис”

Проект: № BG16RFOP002-2.040-1598-C01 “Подобряване капацитета на “ПАЙНЕР” ООД за звукозапис”

Бенефициент: “ПАЙНЕР” ООД

Основна цел на проекта е “Подобряване на капацитета на “Пайнер” ООД за звукозаписване и издаване на музика”. 

Специфичните цели на проекта са: 

1. Подобряване капацитета на компанията в областта на записа на концертни прояви; 

 2. Засилване експортния потенциал “ПАЙНЕР” ООД за студиен звукозапис

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

1. Повишена конкурентоспособност и по-успешно присъствие на националния и чуждестранните пазари чрез увеличаване обема на издавани и разпространявани от дружеството музикални звукозаписи с 129%;

2. Повишена производителност на компанията с 15.09%;

3. Оптимизиран производствен процес в “ПАЙНЕР” ООД поради повишената гъвкавост за едновременно звукозаписване на повече изпълнители;

4. Подобрено качество и характеристики на звукозаписващото оборудване на “ПАЙНЕР” ООД, позволяващо поемане на ангажименти към чуждестранни партньори, водещо след себе си и увеличаване на единичните цени на основните ни услуги и продукция.

Проектът има принос както към хоризонталните политики на ЕС, свързани с равнопоставеност и недопускане на дискриминация, и устойчиво развитие, така и към Тематична област 2. “ИКТ и информатика” на ИСИС.

  

Обща стойност: 504 226.68 лв., от които 257 155.60 лв. европейско и 45 380.40 лв. национално съфинансиране.

Документация по проект